အာဆီယံထိပ်သီး အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်