ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကိုကို Puppet festival of Lancang – Mekong စီမံကိန်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတက်