အသက်(၁၂)နှစ်နှင့်အထက် ကျောင်းသား/သူများအား ပထမအကြိမ် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးများစတင်ထိုးနှံပေး