သွေခွာပြေးတဲ့ မေ့ချစ်သူ တေးရေး - အပိုင် တေးဆို - သွယ်သွယ်သိမ့်