ကိုကိုလာမယ်ဆိုလို့ တေးရေး - ဂီတစာဆို ကိုလေးလွင် တေးဆို - ပန်တလျှံ ဧကရီ