တံတားဦးစီးဌာနနှင့် လမ်းဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသောချောင်းဝတံတားစီမံကိန်း

နောက်ဆုံးရသတင်း