အထူးသတိပြုစောင့်ကြည့်ရမည့် ကိုဗစ်-၁၉ ဗီဇပြောင်း မျိုးကွဲ Omicron အကြောင်းသိကောင်းစရာ