အသိပညာနှင့် အမှန်တရား “သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော အရပ်မှာနေခြင်းသည် မင်္ဂလာမည်၏”