တိုင်းရင်းသားရိုးရာ အစားအစာချက်ပြုတ်နည်းများ "လျှာထိအာထိ မြန်မာပြည်တစ်လွှား ရခိုင်ဟင်းလျာများ"