ပြည်သူများ ယုံကြည်အားကိုးရမည့် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်လေ့ကျင့်နေမှုများ