ဒေသတစ်ခု ထုတ်ကုန်တစ်မျိုး "ရိုးရာမပျက်ထိန်းသိမ်းလျက် ရှေ့ရှုအစဉ်အလာ ရက်လုပ်ကာ လက်ပံကုန်းကျေးရွာမှ ဝါးခြင်းတောင်းလုပ်ငန်း"