စွန့်ပစ်အမှိုက်ပမာဏကို သရုပ်ပြသည့် လှုပ်ရှားမှုတစ်ခု အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် တွေ့ရှိ