စစ်မဲ့ဇုန်အနီးတွင် တွေ့ရှိခဲ့ရသည့် ကိုရီးယားစစ်ပွဲအတွင်း ကျဆုံးခဲ့ရသည့် စစ်သားများ၏ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို ထိန်းသိမ်းသွားမည်ဖြစ်

Saturday, June 25, 2022