တောင်ပြုံးမင်းနှစ်ပါးပွဲတော်တွင် ယုန်ထိုးနှင့် ထိန်ခုတ်ပွဲရက်များတွင် ပွဲလာသူများနှင့် စည်ကားလျက်ရှိ