အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍသည် မကြာသေးခင်လများက ပြန်လည်တိုးတက်လာ