လူသုံးကုန်ထုတ်လုပ်မှု နည်းပညာသင်တန်းကို စက်တင်ဘာလ(၂၉)ရက်နေ့မှ အောက်တိုဘာလ(၃)ရက်နေ့အထိ အခမဲ့ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးမည်