ဆေးရွက်ကြီးပါဝင်သည့် ထုတ်ကုန်များသုံးစွဲမှု ကျယ်ပြန့်လာခြင်းအပေါ် အာရုံစိုက်တိုက်ဖျက်နိုင်ရန် ဖီဂျီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် အားထုတ်လျက်ရှိ

Thursday, June 01, 2023