ပြည်တွင်းဆန်စားသုံးမှုနှင့်ပိုလျှံမှုကိုတွက်ချက်ပြီး ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ဆန်တန်ချိန်(၂)သန်းနီးပါး တင်ပို့ရန်လျာထား

Sunday, February 25, 2024