အပူချိန်လွန်ကဲမှုကြောင့် ပျားအုံများတွင် ဖြစ်ပွားတတ်သည့် အတောင်လိပ်ရောဂါကျရောက်မှုမှ ကာကွယ်နိုင်ရန် စနစ်တကျ မွေးမြူကြရမည်

Tuesday, April 23, 2024