ရေချိုခရုမှတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်သော သွေးသန်ကောင်ရောဂါ သတိပြုပါ