စပါးဝယ်ယူရန် ရန်ကုန်၊ ဧရာ၀တီနှင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာရှိတဲ့ မြို့နယ် (၂၈)မြို့နယ်ကို ရွေးချယ်ထား