မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ အာရှရန်ကုန်ဘဏ်လီမိတက်အား ဘဏ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင် ရုပ်သိမ်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးမေးမြန်းခြင်း