ရှုဖွယ်စုံလင် အာဆီယံအစီအစဉ် "ဘရူနိုင်း - COVID-19 အတွေ့အကြုံ"