ကြယ်စင်လင်းတဲ့ မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ( တေးဆို - မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမှသရုပ်ဆောင်များ )