ရှုဖွယ်စုံလင် အာဆီယံအစီအစဉ် "ဘရူနိုင်း - COVID-19 တိုက်ဖျက်ရေး အာဆီယံအလုပ်သမားဝန်ကြီးများ အထူးအစည်းအဝေး"