"ဘဝသံသရာ"

"ဘဝသံသရာ"

တေးဆို - မောင်မောင်ကြီး

စာသား - ဦးသုခ

သံစဉ် - မန္တလေးရုပ်ရှင်ဦးဘသိန်း