"နှလုံးသားထဲက စတင်မယ်"

"နှလုံးသားထဲက စတင်မယ်"

တေးရေး - အောင်နိုင်စန်း

တေးဆို - အိုင်ရင်းဇင်မာမြင့်