ရှုဖွယ်စုံလင် အာဆီယံအစီအစဉ် “အင်ဒိုနီးရှား - သြဂုတ်လတွင် COVID-19 ကင်းစင်နိုင်မည်”