ရှုဖွယ်စုံလင် အာဆီယံအစီအစဉ် “ဘရူနိုင်း - နာနတ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း”