ရှုဖွယ်စုံလင် အာဆီယံအစီအစဉ် “ဘရူနိုင်း - (၂၀၂၀)အာရှအဆင့်”