ဆိုကြမယ်ပျော်ကြမယ် ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်ပါဝင်တင်ဆက်ခွှင့်ပုံစံ

(က)      ဤလျှောက်လွှာတွှင် ဖြည့်သွှင်းထားသည့် သီဆိုမည့်သူ၏အမည်နှင့်မှတ်ပုံတင်နံပါတ်ကို အသံ စစ်ရန် ခေါ်ယူသောအခါ၌ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်နံပါတ်နှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေး မည် ဖြစ်သည်။  လျှောက်လွှာတွှင် ပေးထားသောအမည်/မှတ်ပုံတင်နံပါတ်နှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင် ပါ အမည်/ မှတ်ပုံတင်အမှတ်တို့ ကွှဲလွှဲနေပါက ၎င်းလျှောက်လွှာကို ပယ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

( ခ )      မြန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားသို့ လာရောက်ရန်ခေါ်ယူချိန်တွှင် Music Note နှင့် သီချင်း ကက်ဆက်ခွေကိုပါ ယူဆောင်လာပါရန်။

( ဂ )     စုံတွှဲသီဆိုရန်ဖြစ်လျှင် ဤပုံစံအား တစ်စောင်စီ သီးခြားဖြည့်သွှင်းပြီး ၎င်းင်းပုံစံ(၂)စောင်အား ပူးတွှဲပေးပို့ရန်။

သတ်မှတ်ချက်များ 

၁။        အသက်(၁၅)နှစ်မှ (၂၅)နှစ်အတွှင်းရှိပြီး သွှက်လက်ချက်ချာသူ၊ သင့်တင့်သောရုပ်ရည်ရှိသူနှင့် ပင်ကိုယ်ဆိုရည်ဆိုသွေးရှိသူဖြစ်ခြင်း။

၂။        မြန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားမှ စီစဉ်သောပဏာမရွေးချယ်စိစစ်မှုကို ခံယူပြီး အရွေးချယ်ခံရသူ ဖြစ်ခြင်း။

၃။        ပဏာမရွေးချယ်မှု၊ ကြိုတင်ဇာတ်တိုက်မှု၊ ရိုက်ကူးမှုတု့အတွှက် မြန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြား သို့ မိမိတို့ အစီအစဉ်ဖြင့်
            လာရောက်သတင်းပို့နိုင်သူများဖြစ်ခြင်း။

၄။        ရိုက်ကူးရေးနှင့်ပတ်သက်၍ တာဝန်ရှိသူများ၏ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း စနစ်တကျလိုက်ပါ ဆောင်ရွှက်တတ်သော စည်းကမ်းရှိသူများ၊
           ကြိုးစားရိုးသားသူများ ဖြစ်ခြင်း။

၅။        အစီအစဉ်တင်ဆက်သူ (Presenter) အနေဖြင့် ပျော်ရွှင်ဖွှယ်ဖြစ်အောင် နောက်ပြောင် ကျီစယ်မှုကို ပျော်ရွှင်စွာခံယူနိုင်ပြီး အတူပါဝင်တင်ဆက်သူများနှင့်
           ရင်းနှီးချစ်ကြည်စွှာ ဆက်ဆံနိုင်သူဖြစ်ခြင်း။

၆။       တာဝန်ရှိသူများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များအပါ် လုံးဝဝေဖန်စောဒကမတက်ဘဲ ကျေနပ်လက်ခံ နိုင်သူ ဖြစ်ခြင်း။

၇။       ရုပ်မြင်သံကြားတွှင် သီချင်း(၃)ပုဒ်ထက်ပိုမို၍ ထုတ်လွှင့်ခံထားရသူ(သို့မဟုတ်)မြန်မာ့အသံ တွှင် ဓာတ်ပြားရဖူးသူ အဆိုတော်မဖြစ်ရပါ။

၈။       မြန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြား၏ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ရေဒီယိုတို့တွှင် ထုတ်လွှင့်ခဲ့ဖူးသော သီချင်းများကိုသာ သီဆိုခွှင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။

၉။        ယခင်(ဆိုကြမယ်ပျော်ကြမယ်)အစီအစဉ်များတွှင် ပါဝင်သီဆိုသူများသည် တစ်ဦးချင်းသီဆို မှုဖြင့် ထပ်မံပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခွှင့်မရှိပါ။
           စုံတွှဲတေးအဖြစ် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်လိုလျှင် လျှောက်ထားနိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သို့သော် (ဆိုကြမယ်ပျော်ကြမယ်)အစီအစဉ်တွှင် ပါဝင်သီဆိုဖူးကြောင်း
           ထင်ထင်ရှားရှား ထည့်သွှင်း ဖော်ပြရမည်။

၁၀။     မိမိသီဆိုမည့်သီချင်းပါဝင်သည့် KARAOK, VCD (၁)ချပ် ယူဆောင်လာရမည်။

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.