မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားထပ်ဆင့်လွှင့်စက်ရုံများ

မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားထပ်ဆင့်လွှင့်စက်ရုံများ

စဉ် စက်ရုံ Analogue Power စဉ် Digital Power
ကချင်ပြည်နယ်        
မြစ်ကြီနား 100 W 1 KW
ဗန်းမော် 100 W 300 W
ရွှေကူ  100 W 100 W
မိုးကောင်း  100 W 300 W
ပန်နန်းဒင်  10 W    
ဒေါ့ဖုန်းယန်  50 W    
ဆင်ဘို  50 W    
ရှင်ဗွေယန်  50 W  50 W
မြို့လှ (ရွှေကူ)  50 W    
၁၀ တနိုင်း  10 W 100 W
၁၁ လုံးတုံ   50 W 50 W
၁၂ မြို့သစ်(ဗန်းမော်)  10 W    
၁၃ ချီဗွေ  10 W    
၁၄ ဆွမ်ပရာဘွမ်  10 W    
၁၅ ကန်ပိုက်တီး  10 W    
၁၆ ဆဒုံး  10 W 50 W
၁၇ ဆော့လော်  10 W    
၁၈ ကာမိုင်း  50 W 50 W
၁၉ နောင်မွန်း  50 W ၁၀ 50 W
၂၀ မချမ်းဘော  10 W    
၂၁ ပန်းဝါ  10 W    
၂၂ လွယ်ဂျယ်  50 W    
၂၃ ခေါင်လံဖူး  10 W    
၂၄ အင်ဂျန်းယန်  50 W    
၂၅ နမ္မား  300 W ၁၁ 300 W
၂၆ ဖားကန့်  50 W ၁၂ 100 W
၂၇ ပူတာအို  50 W ၁၃ 100 W
ကယားပြည်နယ်      
၂၈ လွိုင်ကော် 1 KW ၁၄ 1 KW
၂၉ ရွာသစ် 10 W ၁၅ 50 W
၃၀ မော်ချီး 50 W    
၃၁ ဘော်လခဲ 50 W ၁၆ 50 W
၃၂ ဖရူဆို 50 W ၁၇ 50 W
၃၃ မယ်စဲ့ 50 W    
၃၄ ဖားဆောင်း 50 W ၁၈ 50 W
၃၅ ရှားတော 50 W ၁၉ 50 W
ကရင်ပြည်နယ် 
၃၆ လှိုင်းဘွဲ့ 300 W ၂၀ 200 W
၃၇ ပိုင်ကျုံ 10 W ၂၁ 50 W
၃၈ ဘားအံ 1 KW ၂၂ 3 KW
၃၉ ရှမ်းရွာသစ် 50 W    
၄၀ ဖာပွန် 50 W ၂၃ 50 W
၄၁ မြဝတီ 100 W ၂၄ 200 W
၄၂ ဘုရားသုံးဆူ 100 W ၂၅ 50 W
၄၃ ကြာအင်းဆိပ်ကြီး 50 W ၂၆ 50 W
၄၄ မြိုင်ကြီးငူ 10 W ၂၇ 50 W
၄၅ ကျိုက်ဒုံ 100 W ၂၈ 100 W
ချင်းပြည်နယ်       
၄၆ ကနေဒီ 1 KW ၂၉ 1 KW
၄၇ ဖလမ်း 100 W ၃၀ 500W
၄၈ ဟားခါး 100 W ၃၁ 300 W
၄၉ ရိဒ်ခေါဒါရ် 10 W    
၅၀ ရေဇွာ 10 W    
၅၁ ကျီခါး 10 W    
၅၂ တွန်းဇံ 10 W ၃၂  50 W
၅၃ မင်းတပ် 10 W ၃၃ 50 W
၅၄ မတူပီ 10 W ၃၄ 50 W
၅၅ ပလက်ဝ 50 W    
၅၆ ထန်တလန် 10 W ၃၅ 50 W
မွန်ပြည်နယ်       
၅၇ မော်လမြိုင် 10 KW ၃၆ 3 KW
၅၈ လမိုင်း 100 W ၃၇ 300 W
၅၉ ဘီးလင်း 1 KW ၃၈ 1 KW
၆၀ ရေး 100 W ၃၉ 300 W
၆၁ ခေါဇာ 50 W ၄၀ 50 W
၆၂ ကျောင်းရွာ 50 W    
ရခိုင်ပြည်နယ်      
၆၃ စစ်တွေ 10 KW ၄၁ 3 KW
၆၄ မောင်တော 1 KW ၄၂ 600 W
၆၅ သံတွဲ 500 W ၄၃ 600 W
၆၆ အမ်း 50 W ၄၄ 100 W
၆၇ တောင်ကုတ် 50 W ၄၅ 1 KW
၆၈ ဂွ 50 W ၄၆ 100 W
၆၉ မအီ 50 W ၄၇ 50 W
၇၀ ကျိန္တလီ 50 W    
၇၁ ပိန္နဲတောင် 3 KW ၄၈ 3 KW
၇၂ ရမ်းဗြဲ 10 W ၄၉ 50 W
၇၃ ကျောက်ဖြူ 10 W ၅၀ 50 W
၇၄ မာန်အောင် 10 W    
၇၅ ကျောက်တော် 500 W ၅၁ 600 W
၇၆ လားမူ 50 W ၅၂ 50 W
၇၇ မင်းတက်(ရှောက်ချုံ)   ၅၃ 50 W
၇၈ မြောက်ဦး   ၅၄ 300 W
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း       
၇၉ တောင်ကြီး 10 KW ၅၅ 3 KW
၈၀ ကွန်ဟိန်း 10 W ၅၆ 50 W
၈၁ မိုးနဲ 50 W ၅၇ 50 W
၈၂ လင်းခေး 50 W ၅၈ 100 W
၈၃ မိုင်းပန် 10 W ၅၉ 50 W
၈၄ လဲချား 50 W ၆၀ 100 W
၈၅ ကျေးသီး 10 W    
၈၆ ပင်လောင်း 50 W ၆၁ 50 W
၈၇ ဟိုမိန်း 50 W    
၈၈ ဝမ်ဟတ် 10 W ၆၂ 50 W
၈၉ မောက်မယ် 10 W ၆၃ 50 W
၉၀ မိုင်းကိုင် 50 W ၆၄ 50 W
၉၁ နောင်ထော် 10 W    
၉၂ ဝမ်ဟိုင်း 50 W    
၉၃ ကျိုင်းတောင်း 10 W ၆၅ 50 W
၉၄ နားရိုင်း 10 W    
၉၅ မိုင်းနောင် 50 W ၆၆ 50 W
၉၆ ရွာငံ 50 W ၆၇ 50 W
၉၇ မိုင်းရှူး 10 W    
၉၈ နောင်ဝိုး 50 W    
၉၉ ဝမ်ပန် 10 W    
၁၀၀ မိုင်းစံ 50 W    
၁၀၁ ကျောက်ဂူ 50 W    
၁၀၂ ခိုလမ် 50 W ၆၈ 50 W
၁၀၃ ကာလိ 50 W ၆၉ 50 W
၁၀၄ ဖယ်ခုံ 50 W    
၁၀၅ မုံးထ 50 W    
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း      
၁၀၆ လားရှိုး 300 W ၇၀ 1 KW
၁၀၇ ကွတ်ခိုင် 10 W ၇၁ 100 W
၁၀၈ ကျောက်မဲ 50 W ၇၂ 100 W
၁၀၉ တန့်ယန်း 50 W ၇၃ 50 W
၁၁၀ နမ့်ဆန် 10 W ၇၄ 50 W
၁၁၁ မိုင်းရယ် 10 W ၇၅ 50 W
၁၁၂ နမ့်လန် 10 W ၇၆ 50 W
၁၁၃ တာမိုးညဲ 10 W ၇၇ 50 W
၁၁၄ သီပေါ 100 W ၇၈ 100 W
၁၁၅ ကောင်းခါး 50 W    
၁၁၆ မန်တုံ 50 W ၇၉ 50 W
၁၁၇ နောင်ချို 100 W ၈၀ 100 W
၁၁၈ သိန္နီ 50 W ၈၁ 100 W
၁၁၉ နမ့်စလပ် 10 W    
၁၂၀ ဆင်ကျော့ 10 W    
၁၂၁ ပန်ဖိန်း 50 W    
၁၂၂ ဝင်းကောင် 10 W    
၁၂၃ ပန်ဆန်း 100 W    
၁၂၄ မုံးစီး 10 W    
၁၂၅ နောင်လိုင် 100 W    
၁၂၆ မိုင်းယော် 10 W    
၁၂၇ မိုင်းငေါ့ 10 W    
၁၂၈ နမ္မတူ 50 W ၈၂ 100 W
၁၂၉ နမ့်ပေါင် 50 W    
၁၃၀ မိုင်းလုံ 50 W    
၁၃၁ ကွမ်လုံ 100 W ၈၃ 300 W
၁၃၂ ချင်းရွှေဟော် 10 W ၈၄ 50 W
၁၃၃ လောက်ကိုင် 300 W ၈၅ 300 W
၁၃၄ ကုန်းကြမ်း 10 W    
၁၃၅ ဝလင်း 10 W    
၁၃၆ မိုင်းမော 100 W    
၁၃၇ ပန်လုံ 50 W    
၁၃၈ မော်ထိုက် 50 W    
၁၃၉ မူဆယ် 350 W ၈၆ 600 W
၁၄၀ နမ့်ခမ်း 10 W ၈၇ 50 W
၁၄၁ မုံးကိုး 50 W    
၁၄၂ မုံးပေါ် 50 W    
၁၄၃ ကြူကုတ် 10 W ၈၈ 100 W
၁၄၄ နမ့်ဖတ်ကာ 10 W ၈၉ 50 W
၁၄၅ ဖောင်းဆိုင် 10 W    
၁၄၆ မုံးဝီး 10 W    
၁၄၇ မိုးမိတ် 100 W    
၁၄၈ မဘိမ်း 50 W    
၁၄၉ မိုင်းယု(၁၀၅မိုင်) 50 W    
၁၅၀ မန်ဟီးရိုး 50 W    
ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့        
၁၅၁ ကျိုင်းတုံ 300 W ၉၀ 150 W
၁၅၂ မိုင်းပြင်း 10 W    
၁၅၃ တာချီလိတ် 50 W ၉၁ 300 W
၁၅၄ တာလေ 10 W    
၁၅၅ မိုင်းခတ် 10 W    
၁၅၆ မိုင်းဆတ် 50 W ၉၂ 50 W
၁၅၇ မိုင်းဖြတ် 50 W ၉၃ 50 W
၁၅၈ မိုင်းယောင်း 50 W    
၁၅၉ မိုင်းယု 50 W    
၁၆၀ မိုင်းယန်း 10 W ၉၄ 50 W
၁၆၁ မိုင်းပါလျှိုး 10 W ၉၅ 50 W
၁၆၂ ကျိုင်းလပ် 10 W    
၁၆၃ မိုင်းခုတ် 10 W    
၁၆၄ တုံတာ 10 W    
၁၆၅ မက်မန်း 10 W    
၁၆၆ မိုင်းယွန်း 10 W    
၁၆၇ ဝမ်ပုံ 100 W    
၁၆၈ မိုင်းမ 10 W    
၁၆၉ မိုင်းဖျန် 10 W    
၁၇၀ မိုင်းပေါက် 10 W    
၁၇၁ မိုင်းကာ 10 W    
၁၇၂ မိုင်းလား 50 W    
၁၇၃ ဆီလူး 10 W    
၁၇၄ မိုင်းတုံ 50 W    
၁၇၅ ပုံပါကျင် 10 W    
စစ်ကိုင်းတိုင်း​ဒေသကြီး        
၁၇၆ စစ်ကိုင်း 10 KW ၉၆ 3 KW
၁၇၇ ခန္တီး 300 W ၉၇ 300 W
၁၇၈ ကသာ 100 W ၉၈ 300 W
၁၇၉ ထီးချိုင့် 100 W ၉၉ 300 W
၁၈၀ ကောလင်း 100 W ၁၀၀ 50 W
၁၈၁ ဝန်းသို 100 W ၁၀၁ 600 W
၁၈၂  မုံရွာ 3 KW ၁၀၂ 1 KW
၁၈၃ ကန့်ဘလူ 100 W ၁၀၃ 300 W
၁၈၄ ပင်လယ်ဘူး 50 W ၁၀၄ 50 W
၁၈၅ ကြာပင်(မင်းကင်း) 50 W    
၁၈၆ ဗန်းမောက် 100 W ၁၀၅ 50 W
၁၈၇ ရေဦး 3 KW ၁၀၆  3 KW
၁၈၈ ခမ်းပတ် 10 W ၁၀၇ 50 W
၁၈၉ မော်လိုက် 100 W ၁၀၈ 100 W
၁၉၀ ဖောင်းပြင် 50 W ၁၀၉ 100 W
၁၉၁ မြို့သစ်(တမူး) 50 W    
၁၉၂ ဒုံဟီး 50 W    
၁၉၃ မိုပိုင်းလွတ် 50 W    
၁၉၄ ဟုမ္မလင်း 500 W ၁၁၀ 600 W
၁၉၅ မင်းသာ 50 W    
၁၉၆ တမူး 50 W ၁၁၁ 50 W
၁၉၇ လေရှီး 10 W    
၁၉၈ လဟယ် 10 W    
၁၉၉ နန်းယွန်း 10 W ၁၁၂ 50 W
၂၀၀ ပန်ဆောင် 10 W ၁၁၃ 50 W
၂၀၁ ပန်ဆပ် 10 W    
၂၀၂ ဆောလော 10 W    
၂၀၃ အင်းတော် 100 W ၁၁၄ 100 W
၂၀၄ ထန်ပါခွေ 50 W    
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး       
၂၀၅ မြိတ် 300 W ၁၁၅ 3 KW
၂၀၆ ထားဝယ်  1 KW ၁၁၆  1 KW
၂၀၇ မေတ္တာ 100 W    
၂၀၈ ခမောက်ကြီး 10 W    
၂၀၉ ပြည်ကြီးမဏ္ဍိုင် 10 W    
၂၁၀ ပလောက် 50 W    
၂၁၁ ဘုတ်ပြင်း 50 W ၁၁၇ 50 W
၂၁၂ ကလိန်အောင် 50 W    
၂၁၃ တနင်္သာရီ 50 W    
၂၁၄ ကရသူရိ 10 W    
၂၁၅ ပုလော 50 W    
၂၁၆ တကူ(သရဘွင်) 10 W    
၂၁၇ မာရမ်း 50 W    
၂၁၈ ဟိန္နား 100 W    
၂၁၉ ချန်းဖန်း 50 W    
၂၂၀ ကော့သောင်း 50 W ၁၁၈ 300 W
၂၂၁ အောင်ဘာ 50 W    
၂၂၂ ပဲဒက်   ၁၁၉ 100 W
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး       
၂၂၃ ပြည် 10 KW ၁၂၀ 3 KW
၂၂၄ တောင်ငူ 10 KW ၁၂၁ 3 KW
၂၂၅ ပဲခူး 150 W ၁၂၂ 3 KW
၂၂၆ မင်းလှ 3 KW ၁၂၃ 3 KW
၂၂၇ ညောင်လေးပင် 350 W ၁၂၄ 3 KW
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး       
၂၂၈ မင်းဘူး 10 KW ၁၂၅ 3 KW
၂၂၉ ဂန့်ဂေါ 50 W ၁၂၆  100 W
၂၃၀ ဆော 50 W ၁၂၇  50 W
၂၃၁ ကျောက်ထု 50 W    
၂၃၂ ထီးလင်း 100 W ၁၂၈  100 W
၂၃၃ ပေါက် 100 W ၁၂၉  100 W
၂၃၄ ပခုက္ကူ 3 KW ၁၃၀ 3 KW
၂၃၅ မင်းတုန်း 300 W ၁၃၁  300 W
၂၃၆ တောင်တွင်းကြီး 3 KW ၁၃၂ 3 KW
၂၃၇ အောင်လံ   ၁၃၃ 600 W
၂၃၈ ချောက်   ၁၃၄ 300 W
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး       
၂၃၉ ပုပ္ပါး 5 KW ၁၃၅ 3 KW
၂၄၀ ပြင်ဦးလွင် 300 W ၁၃၆  600 W
၂၄၁ ပျဉ်းမနား 800W ၁၃၇ 3 KW
၂၄၂ တကောင်း 10 W ၁၃၈  50 W
၂၄၃ သပိတ်ကျင်း 100 W ၁၃၉  50 W
၂၄၄ တပ်ကုန်း 3 KW ၁၄၀ 3 KW
၂၄၅ မိတ္ထီလာ 3 KW ၁၄၁ 3 KW
၂၄၆ မိုးကုတ် 100 W ၁၄၂ 300 W
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး       
၂၄၇ ရန်ကုန် 10 KW ၁၄၃ 3 KW
၂၄၈ ကိုကိုးကျွန်း 100 W    
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး       
၂၄၉ ကျောင်းကုန်း 10 KW ၁၄၄ 3 KW
၂၅၀ ဘိုကလေး 500 W ၁၄၅ 3 KW
၂၅၁ လပွတ္တာ 3 KW ၁၄၆ 3 KW
၂၅၂ ပုသိမ် 3 KW ၁၄၇ 3 KW
၂၅၃ ငွေဆောင် 100 W    
၂၅၄ ဟိုင်းကြီးကျွန်း 300 W ၁၄၈ 300 W
၂၅၅ ငရုတ်ကောင်း 100 W    
၂၅၆ အမာ 1 KW ၁၄၉ 1 KW
၂၅၇ ဟင်္သာတ   ၁၅၀ 1 KW
၂၅၈ ငပုတော   ၁၅၁ 300 W

 

မြန်မာ့အသံ ရေဒီယို FM ထပ်ဆင့်လွှင့်စက်ရုံများ

စဉ် စက်ရုံ FM Power
ကချင်ပြည်နယ် 
မြစ်ကြီနား 1 KW
ဗန်းမော် 1 KW
မိုးကောင်း 300 W
ဖားကန့် 150 W
ပူတာအို 300 W
ကယားပြည်နယ် 
လွိုင်ကော် 2 KW
ဘော်လခဲ 150 W
ဖားဆောင်း 150 W
ကရင်ပြည်နယ် 
ဘားအံ 1 KW
၁၀ မြဝတီ 300 W
၁၁ ဘုရားသုံးဆူ 150 W
၁၂ ကြာအင်းဆိပ်ကြီး 150 W
ချင်းပြည်နယ် 
၁၃ ကနေဒီ 2 KW
၁၄ ဟားခါး 300 W
၁၅ မတူပီ 150 W
မွန်ပြည်နယ်
၁၆ မော်လမြိုင် 2 KW
၁၇ လမိုင်း 150 W
၁၈ ဘီးလင်း 1 KW
၁၉ ရေး 150 W
ရခိုင်ပြည်နယ်
၂၀ စစ်တွေ 2 KW
၂၁ မောင်တော 2 KW
၂၂ သံတွဲ 1 KW
၂၃ တောင်ကုတ် 150 W
၂၄ ပိန္နဲတောင် 2 KW
၂၅ ကျောက်ဖြူ 300 W
၂၆ ကျောက်တော် 150 W
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း 
၂၇ တောင်ကြီး 2 KW
၂၈ မိုးနဲ 150 W
၂၉ လင်းခေး 150 W
၃၀ မိုင်းပန် 150 W
၃၁ မောက်မယ် 150 W
၃၂ ရွာငံ 150 W
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း 
၃၃ လားရှိုး 2 KW
၃၄ ကွတ်ခိုင် 150 W
၃၅ သီပေါ 300 W
၃၆ နောင်ချို 150 W
၃၇ သိန္နီ 150 W
၃၈ ကွမ်လုံ 300 W
၃၉ မူဆယ် 300  W
၄၀ နမ့်ခမ်း 150 W
ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့  
၄၁ ကျိုင်းတုံ 300 W
၄၂ တာချီလိတ် 300 W
၄၃ မိုင်းဆတ် 150 W
စစ်ကိုင်းတိုင်း​ဒေသကြီး  
၄၄ စစ်ကိုင်း 2 KW
၄၅ ခန္တီး  1 KW
၄၆ ကသာ 150 W
၄၇ ထီးချိုင့် 150 W
၄၈ ကောလင်း 150 W
၄၉  မုံရွာ  1 KW
၅၀ ကန့်ဘလူ 300 W
၅၁ ပင်လယ်ဘူး 150 W
၅၂ ရေဦး  2 KW
၅၃ ဟုမ္မလင်း 150 W
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး 
၅၄ မြိတ် 2 KW
၅၅ ထားဝယ်  2 KW
၅၆ တနင်္သာရီ 150 W
၅၇ ဟိန္နား 150 W
၅၈ ကော့သောင်း  1 KW 
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၅၉ ပြည် 2 KW
၆၀ တောင်ငူ 2 KW
၆၁ ပဲခူး 2 KW
၆၂ မင်းလှ 1 KW
၆၃ ညောင်လေးပင် 2 KW
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး 
၆၄ မင်းဘူး 2 KW
၆၅ ဆော  150 W
၆၆ ပခုက္ကူ  2 KW
၆၇ တောင်တွင်းကြီး  2 KW
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 
၆၈ ပုပ္ပါး 2 KW
၆၉ ပြင်ဦးလွင် 1 KW
၇၀ ပျဉ်းမနား 2 KW
၇၁ သပိတ်ကျင်း  150 W
၇၂ တပ်ကုန်း 2 KW
၇၃ မိတ္ထီလာ  1 KW
၇၄ မိုးကုတ် 300 W
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၇၅ ရန်ကုန် 2 KW
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး 
၇၆ ကျောင်းကုန်း 2 KW
၇၇ ဘိုကလေး 2 KW
၇၈ လပွတ္တာ 2 KW
၇၉ ပုသိမ် 2 KW
၈၀ ငွေဆောင် 500W
၈၁ ဟိုင်းကြီးကျွန်း 500 W
၈၂ အမာ 1 KW
၈၃ ဟင်္သာတ 1 KW

 

မြန်မာ့အသံနှင့် တိုင်းရင်းသားဘာသာ ရေဒီယိုအစီအစဉ်များ ထုတ်လွှင့်သည့်  

လှိုင်းတို၊ လှိုင်းလတ် စက်ရုံများ

စဉ် စက်ရုံ လှိုင်းတို လွှင့်စက် လှိုင်းလတ် လွှင့်စက်
လွှင့်အား လှိုင်းနှုန်း အရေအတွက် လွှင့်အား လှိုင်းနှုန်း အရေအတွက်
၁။ နေပြည်တော်(တပ်ကုန်း) 50 KW 5915 KHz 2 Nos. 200 KW 594 KHz 1 No.
    Upper
Tine Yin Thar Radio
(Morning
to Night)
  Myanma Radio (Morning
and Night)
 
          400 KW 594 KHz 1 No.
          Myanma
 Radio
(Day)  
၂။ ရန်ကုန် (ရေကူး) 50 KW 5985 KHz  1 No. 100 KW 576 KHz 1 No.
    Myanma Radio (Morning)   Myanma
Radio
(Morning
and Night)
 
    50 KW 9730 KHz 1 No. 100 KW 729 KHz 1 No.
    Myanma
Radio
(Day)   Lower
Tine Yin Thar Radio
(Morning
to Night)
 
    50 KW 5985 KHz 1 No. 200 KW 576 KHz 1 No.
    Myanma
Radio
(Night)   Myanma
Radio
(Day)