“လက်ဆုံစားမယ်…..ရိုးရာစားဖွယ်”(ထားဝယ်မုန့်လက်သုပ်)