တိုင်းရင်းသားရိုးရာ အစားအစာချက်ပြုတ်နည်းများ “ချင်းရိုးရာ ကြက်သားသုပ်”