ချမ်းမြေ့သာယာ သီရိဂေဟာ (ကိုယ်ချင်းစာတရားလက်ကိုင်ထား)