(ဂေဘားအစီအစဉ်) “ယဉ်ကျေးမှု” တော်သလင်းလတွင်နွဲ့ဆင်ယင်ယဉ်ကျေးမှုလှေပွဲ အကြောင်း