(ကချင်အစီအစဉ်) “ ယဉ်ကျေးမှု ” ကချင်လူငယ်များရဲ့ ရိုးရာမိတ်ဆက်ခြင်း