(ကယားအစီအစဉ်) “ ယဉ်ကျေးမှု ” ယဉ်ကျေးမှုအမွေဟောကြီးကျောင်း