(ကယန်းအစီအစဉ်) “ ယဉ်ကျေးမှု ” ယင်းဘော်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအကြောင်း