(ဂေခိုအစီအစဉ်) “ ယဉ်ကျေးမှု ” ကယန်းတိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့ အတိတ်နိမိတ်ကောက်ခြင်း