(စကောကရင်အစီအစဉ်) “ ယဉ်ကျေးမှု ” မွန်ရိုးရာအက(၁၂)မျိုးအကြောင်း