(အနောက်ပိုးကရင်အစီအစဉ်) “ ယဉ်ကျေးမှု ” အရှေ့ပိုးကရင်နှင့်ဓူဝေရိုးရာ