(ချင်း (လိုင်ဇိုး)အစီအစဉ်) “ ယဉ်ကျေးမှု” ချင်းတိုင်းရင်းသားတို့၏လက်မှုအိုးလုပ်ငန်း