(ချင်း(ချိုး)အစီအစဉ်) “ ယဉ်ကျေးမှု” ချင်းတိုင်းရင်းသားတို့ခွာဒိုပွဲတော်-၁