(မွန်အစီအစဉ်) “ ယဉ်ကျေးမှု” ဆလုံလူမျိုးတို့အကြောင်း