(ရခိုင်အစီအစဉ်) “ ယဉ်ကျေးမှု” ရခိုင်ရိုးရာဝါကျွတ်ပွဲနှင့်ထမင်းထောင်ပွဲ