(ရှမ်းအစီအစဉ်) “ ယဉ်ကျေးမှု” ရှမ်းရိုးရာဝါးအမျိုးမျိုးအကြောင်း