(ပအိုဝ်းအစီအစဉ်) “ ယဉ်ကျေးမှု” ဂေခိုရိုးရာစပါးရိတ်သိမ်းခြင်းဓလေ့