ချင်း (ချိုး) ဘာသာ “ပုံပြင်” ဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းရင်းအမှန်