မွန်ဘာသာ စိုက်ပျိုးရေး “စိုက်ပျိုးရေး” ဒန့်သလွန်သီးကိုင်းဖြတ် စိုက်ပျိုးနည်း